• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 9 พ.ค. 2567)

Started by Jenny937, May 03, 2024, 07:30:10 PM

Previous topic - Next topic

Jenny937

  Finance for Non – financeวิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
  อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
  อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
  และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
  รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี 
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัดเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันฝึกอบรมมากมาย9 พฤษภาคม 256709.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                                                                                                                                                                                    หลักการและเหตุผล           การที่จะเข้าใจถึงเรื่อง "Finance" นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหาร ในหลายๆ องค์กร มักตกม้าตายเมื่อต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน เพราะการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งบการเงิน การหาอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน  และ อื่น ๆ  หากผู้บริหารที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน ขาดซึ่งความความสามารถเหล่านี้ ย่อมสร้าง ผลเสีย มากกว่า ผลดี อย่างแน่นอน          หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน หรือ ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น  เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน   โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ จนสามารถเรียนรู้และต่อยอดได้ด้วยตนเองวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินอย่างลึกซึ้ง2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุนได้4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรหัวข้อการบรรยายและ WorkshopModule  1 เตรียมความพร้อม....สู่การ Finance for Non-finance มืออาชีพ1. บทบาทและหน้าที่ของ Finance for Non-finance2. เป้าหมายขององค์กรที่ Finance for Non-finance ต้องคำนึงถึง3. ขอบเขตการบริหารงานทางการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน
  • การวิเคราะห์งบการเงิน
  • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
  • การตัดสินใจจากการลงทุน
  • การนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในฝ่ายงานของตน
  4. เรียนรู้และเข้าใจวงจรบัญชีแบบง่าย ๆ5. บัญชี 5 หมวด และ การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีคู่6. กิจกรรม Workshop เรียนรู้ เข้าใจ การเป็น Finance for Non – finance อย่างถ่องแท้Module 2 วิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร7. ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน8. การวิเคราะห์งบการเงิน 3 สหาย
  • งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) (Balance Sheet B/S)
  • งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss Statement P/L)
  • งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement C/F)
  9. กิจกรรม วิเคราะห์งบ 3 สหาย 10. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common - Size)11. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)Module 3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน12. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 สหาย สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
  • อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio) 
  • อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) 
  • อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio) 
  13. กิจกรรม ฝึกวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4  สหาย14. มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Time Value of Money)
  • มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)
  • มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value)
  • ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา Future Value และ Present Value ให้ได้ภายใน 10 วินาที
  15. กิจกรรม วิเคราะห์มูลค่าเงิน....เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุน16. การค้นหาจุด.... เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
  • Net Present Value (NPV)
  • Internal Rate of Return (IRR)
  • การคำนวณระยะเวลาการคืนทุน Payback Period (PBP)
  ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา NPV และ IRR  ให้ได้ภายใน 10 วินาที17. กิจกรรม ค้นหาจุด....เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด18. การคำนวณหา จุดคุ้มทุน Break Even Point (BEP)19. ศัพท์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน และ เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางการเงิน20. สรุป ถาม - ตอบ
  ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
   รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
  [list=1]
  [/list]

  Hanako5

  {บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด บริษัทรับออกแบบหลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ทุกประเภท
  โทร : 086 318 3151| ติดตามข่าวสารการอบรม ได้ที่  อีเมล์: hipotraining@gmail.com
  Facebook : ฝึกอบรม สัมมนา HIPO Training ไฮโพ เทรนนิ่ง หลักสูตร
   line ID : @761mvknp}